دسامبر 7, 2023
فولاد سمانتاسیون

فولاد سمانتاسیون

فولاد سمانتاسیون فولاد سمانتاسیون (Carburizing Steel) نوعی فولاد است که برای فرآیند سمانته (یا کربوریزه) کردن یا کربن‌ اندود کردن طراحی شده است. در این فرآیند […]
جدول فولاد ها